Raspored odvoza otpada

 

Tablica odvoza otpada - razno ponedjeljkom, bio otpad utorkom i subotom

Na dan pražnjenja kanta se postavlja uz rub javne površine tako da ne ometa promet.
Ako niste u mogućnosti ostaviti kantu prema rasporedu – jednostavno dovezite svoj otpad na najbliže reciklažno dvorište – POSAM.

Kalendar odvoza kao PDF dokument, za mjesta gdje skupljamo i ostale kante (plavu, žutu) te staklo, preuzmite na www.ekootokkrk.hr/raspored2017

Za sav otpad koji se ne zbrinjava u kantama na ulici ili kod kuće stoje vam na raspolaganju reciklažna dvorišta (POSAM - posebna sabirna mjesta).

Saznajte više o reciklažnim dvorištima

Biootpad čini veliki udio otpada kojega svakodnevno proizvodimo - nudimo vam par rješenja za njegovo zbrinjavanje...

Odlaganje u smeđu kantu / Odvoz na reciklažno dvorište / Narudžba baje / Kućno kompostiranje